Wa Wa E行動條碼捐款

1.掃澎湖家扶中心WaWa E條碼QR Code,進入連結,或點此進入
 
2.選擇捐款專案及填寫捐款人(收據人)資料-確認捐款       3.產生行動條碼→至超商繳費
                         

4.完成繳款收到確認簡訊(1~3工作天)

XXX  先生/小姐您好:家扶已收到您超商捐款,感謝您的愛心。家扶基金會敬上